Loading... Please wait...
Начало За нас Използвани интерфейси

Във връзка със Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (ДВ, бр. 79 от 16 август 2002 г, последно изменение ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г.) фирма Нет3X ЕООД, в качеството си на лицензиран оператор предоставящ обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, публикува техническите изисквания на интерфейсите за свързване на крайни далекосъобщителни устройства и радиосъоръжения към своята мрежа. Техническите изисквания са разработени според изискванията на чл. 272 и чл. 273 от Закона за електронните съобщения.

 

Интерфейс за свързване по безжичен път.

 

Интерфейс за свързване по кабелен път, посредством кабел тип усукана двойка.

 

Интерфейс за свързване по кабелен път, посредством оптичен кабел.

 
© 2004 - 2024 Net3X Ltd. | Local & Metropolitan Area Networks