Loading... Please wait...
Начало За нас Използвани интерфейси

Във връзка със Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (ДВ, бр. 79 от 16 август 2002 г, последно изменение ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г.) фирма Нет3X ООД, в качеството си на лицензиран оператор предоставящ обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, публикува техническите изисквания на интерфейсите за свързване на крайни далекосъобщителни устройства и радиосъоръжения към своята мрежа. Техническите изисквания са разработени според изискванията на чл. 272 и чл. 273 от Закона за електронните съобщения.

 

Интерфейс за свързване по кабелен път, посредством кабели тип усукана двойка.

Интерфейс за свързване по безжичен път.

 
© 2004 - 2022 Net3X Ltd. | Local & Metropolitan Area Networks